Welkom bij RIC RIC - Logo missie, visie, taakstelling

Missie, visie, taakstelling

Stichting Repertoire Informatie Centrum (RIC)

1. Missie
Het RIC is een professioneel Repertoire Informatie Centrum voor blaasmuziek en
slagwerk voor Nederlandse muziekorganisaties en buitenlandse partners.

2. Visie
• Actieve muziekbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Honderdduizenden mensen beleven er plezier aan. Muziekbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling (artistiek en cognitief, sociaal en emotioneel). Ook de samenleving is erbij gebaat: muziekbeoefening draagt bij aan participatie, integratie, sociale cohesie, leefbaarheid, welzijn en gezondheid.
• RIC onderzoekt hoe de positionering en het draagvlak voor het musiceren in blaas- en slagwerkverbanden kan worden gestimuleerd in relatie tot repertoireontwikkeling en repertoirefunctie. RIC streeft naar een innovatief en proactief repertoirebeleid. Aspecten daarvan zijn: welke veranderingen zijn er in de huidige Nederlandse maatschappij als het gaat om gezamenlijk musiceren en wat is de weerslag daarvan op de functie van repertoire? Het RIC stelt zich ten doel in haar repertoirebeleid resultaten te behalen als het gaat om actieve participatie. Het RIC zet daarom ook sterk in op repertoireontwikkeling die een concrete bijdrage levert aan educatieve mogelijkheden en daarmee aan actieve, langjarige participatie. In de praktijk kan dit betekenen dat de aandacht naar specifieke segmenten van de blaas- en slagwerkwereld dient uit te gaan. Voorbeelden daarvan zijn: repertoire voor de ‘lagere’ divisies, voor jongeren, voor ouderen en voor nieuwe tot op heden minder gebruikte bezettingen. De behoefte en noodzaak daartoe zal worden onderzocht via gebruikers- en klantonderzoek i.s.m. de landelijke muziekkoepels.

3. Maatschappelijke bijdrage
• Het RIC zorgt door zijn onderzoek, beleidsontwikkeling en selectiewerk ervoor dat de amateurmuziekwereld de beschikking krijgt over een actueel, vernieuwend en inspirerend repertoire. Daarmee wordt amateurmuziekgezelschappen de mogelijkheid geboden om optimale keuzes te maken t.a.v. de te spelen muziek, zowel voor wat betreft de artistieke kwaliteit als de speelbaarheid hiervan, hetgeen muzikanten zal stimuleren om zich muzikaal te ontwikkelen. Daarmee wordt een actieve bijdrage geleverd aan de bevordering van cultuurparticipatie.
• Het RIC stimuleert het ontwikkelen van nieuw repertoire voor blaasmuziek en slagwerk (m.n. ook door Nederlandse componisten) en het spelen hiervan.
• Ook zal het RIC een belangrijke taak vervullen voor wat betreft het beheer van het cultureel erfgoed voor de amateurkunst, door het beheer van de collectie Nederlandse erfgoed partituren voor wat betreft blaasmuziek en slagwerk.
• Het RIC verzorgt hiermee een aantal maatschappelijk relevante taken.

4. Uitwerking
• De organisaties die actief zijn in de amateur blaasmuzieksector in Nederland hebben zich verenigd in het initiatief dat heeft geleid tot oprichting van RIC.
• Repertoireontwikkeling zal in de toekomst veel meer vanuit het oogpunt van/gericht op educatie en grotere participatie (door jongeren en ook ouderen) plaatsvinden. De huidige door de praktische omstandigheden (Kunstfactor is weggevallen als repertoire-instituut) ingegeven veranderingen, worden daarom ook aangegrepen om noodzakelijke vernieuwing en innovatie aan te pakken. Het bestuur van het RIC zal toezien op de resultaten hiervan.
• Het RIC zal de diverse betrokken partners en mogelijke toekomstige partners in eerste instantie gaan bedienen voor wat betreft hun wensen ten aanzien van repertoireselectie en -beheer (bijvoorbeeld de verplichte werken ten behoeve van NBK/ONFK/WMC, de kleine en grote repertoria ten behoeve van de concertconcoursen van de Nederlandse muziekbond KNMO, incidentele beoordelingen van werken t.b.v. deelname aan concoursen en beoordeling van werken t.b.v. solistenconcoursen) en het beheer verzorgen van de collectie partituren (waaronder beheer van de Nederlandse erfgoedpartituren). Door de selectietaken en het collectiebeheer te concentreren is het beter mogelijk deze werkzaamheden op een professionele wijze uit te voeren en realiseert het RIC een belangrijke synergie in de Nederlandse amateurmuziekwereld. Verdere samenwerking zal worden gezocht met buitenlandse partners (bijv. de Vlaamse muziekbond VLAMO, de Zwitserse muziekbond SBV en het Franse repertoirecentrum CDMC in Guebwiller). In tweede instantie zal het RIC zich richten op vernieuwing van repertoire vanuit het oogpunt van educatie en bevordering van participatie. Het RIC is een stichting zonder eigen medewerkers, waarbij de uitvoering voor een groot deel wordt verzorgd door de zelfstandige organisatie van Musidesk te Arnhem. Het RIC zal qua organisatie en financiën transparant worden opgezet met speciale aandacht voor integriteit van de uit te voeren beoordeling- en selectieprocessen.
• Musidesk te Arnhem zal fungeren als thuisbasis voor de repertoireselectiecommissies, als beheerder van de collectie partituren en tevens als beheerder van de collectie erfgoed.
• De selectieprocedures en opdrachten worden onafhankelijk en zelfstandig uitgevoerd door sectorcommissies, ondersteund door medewerkers van het Musidesk. De klanten (landelijke muziekorganisaties en festivals) zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de opdrachten. In principe kan elk festival een aanvraag doen voor advisering over en selectie van repertoire.
• Musidesk zal de kleine repertoria compleet beschikbaar stellen ten behoeve van inzage door orkesten. Mogelijk zullen in de toekomst ook specifieke taken ten aanzien van bijvoorbeeld educatieve aangelegenheden gezamenlijk worden georganiseerd.

5. Taakstelling
Hieruit kunnen de volgende taken worden afgeleid:
a) Het uitvoeren van onderzoek in relatie tot repertoireontwikkeling dan wel het aanzetten hiertoe. Dit kan betreffen:
• De relatie tussen maatschappelijke veranderingen, gezamenlijke muziekbeoefening en de functie van repertoire daarbij.
• De relatie tussen repertoireontwikkeling en positionering van muziekverenigingen.
• Gebruikers- en klantenonderzoek i.s.m. de landelijke muziekorganisaties.
b) Het ontwikkelen en formuleren van repertoirebeleid, gericht op actieve en blijvende participatie. Dat kan gericht zijn op:
• Specifieke segmenten van de blaasmuziek en slagwerkwereld, bijv. de 'lagere' afdelingen, jongeren, ouderen en/of nieuwe bezettingen.
c) Het uitvoeren van repertoireselectie:
• Selecteren, herstructureren, onderhouden en beheren werken voor het Groot Repertorium voor HaFaBra
• Selecteren en beheren werken voor het Repertorium voor Slagwerk
• Selecteren en beheren Repertoria voor Blaaskapellen en Big Bands
• Selecteren en beheren repertoria voor de Lichte Muziek
• Selecteren en beheren werken voor solisten- en ensembles
• Selecteren en beheren verplichte werken voor WMC, NBK en ONFK
• Incidentele beoordelingen
d) Onderhouden en beheren van erfgoedpartituren op het gebied van blaasmuziek en slagwerk:
• Restaureren van partituren en arrangeren voor eigentijdse bezettingen (onderhoud van de canon van blaasmuziek en slagwerk in Nederland).
e) Stimuleren van nieuwe composities:
• Opstellen contracten voor compositieopdrachten.
• Trajectbegeleiding compositieopdrachten.
• Beoordelen compositieopdrachten voor diverse evenementen en wedstrijden.
• Zoeken naar nieuwe werken in het buitenland.
f) Verwerven resp. effectief bijeenbrengen van financiële middelen voor de amateur muzieksector t.b.v.:
• Beheerstaken.
• Compositieopdrachten (voor festivals, concoursen of open opdrachten).
• Educatieve projecten.
g) Het adviseren van gebruikers en diverse andere instanties met betrekking tot repertoireontwikkeling op basis van de opgebouwde expertise.