Welkom bij RIC RIC - Logo missie, visie, taakstelling

Missie, visie, taakstelling

       1.       Inleiding

Diverse belanghebbenden (organisaties die concoursen en kampioenschappen organiseren voor amateurmuziekverenigingen, organisaties van dirigenten en muziekdocenten en individueel muzikanten) hebben behoefte aan ondersteuning bij de selectie en beoordeling van het te spelen repertoire. Daartoe is het RIC opgericht.
Deze notitie beschrijft missie, visie en taakstelling van het RIC.


2.     Missie RIC 
Het RIC is het Repertoire Informatie Centrum voor blaasmuziek in Nederland

3.     Visie RIC
Het RIC selecteert en beoordeelt repertoire in opdracht van de KNMO en de festivals die kampioenschappen organiseren, zoals bijvoorbeeld NBK, ONFK, ONHK en WMC.

·         Het RIC streeft naar een compleet beeld van alle actueel beschikbare repertoire, dat geschikt is voor concoursen, festivals en concerten. Door de inzet van enerzijds de Coördinatoren en anderzijds de beschikbare specialisten uit het veld wordt gezorgd voor een zorgvuldige selectie en beoordeling resp. beschikbaarstelling en inzage.

·         Bij de selectie en beoordeling is er speciale aandacht voor repertoire van de “lagere” divisies (2e, 3e, 4e en 5e), voor de educatieve functie van repertoire, voor de geschiktheid van repertoire voor jongeren en voor oudere muzikanten en voor nieuwe, tot op heden minder gebruikte bezettingen.

·        Het RIC stimuleert het ontwikkelen van nieuw repertoire voor blaasmuziek (m.n. ook door Nederlandse componisten) en het spelen hiervan.

        Het RIC vervult een taak voor wat betreft het beheer van het cultureel erfgoed voor de amateurkunst, door het participeren in de collectie Nederlandse erfgoedpartituren voor blaasmuziek

        Het RIC is georganiseerd in de stichting RIC, die bestuurd wordt door de deelnemende organisaties, te weten: BvOI, KNMO, Kunstloc, Musidesk/ Rijnbrink, NBK, ONFK en WMC. Het bestuur kan worden uitgebreid met andere organisaties die gebruik gaan maken van de diensten van het RIC.

4.       Uitwerking

·         Het RIC bedient de diverse betrokken partners in eerste instantie voor wat betreft hun wensen ten aanzien van repertoireselectie en -beoordeling (bijvoorbeeld de verplichte werken ten behoeve van NBK, ONFK, ONHK en WMC, het KNMO-repertorium voor de concertconcoursen, incidentele beoordelingen van werken t.b.v. deelname aan concert- en solistenconcour-sen). Daarnaast beheert Musidesk de collectie partituren (waaronder het bezit van de Nederlandse erfgoedpartituren). Door de selectietaken en het collectiebeheer te concentreren is het beter mogelijk deze werkzaamheden op een professionele wijze uit te voeren en realiseert het RIC synergie in de Nederlandse amateurmuziekwereld. Verdere samenwerking zal worden gezocht met buitenlandse partners (bijv. de Vlaamse muziekbond VLAMO en de Zwitserse muziekbond SBV).

·         In tweede instantie zal het RIC zich richten op vernieuwing van repertoire vanuit het oogpunt van educatie en bevordering van participatie.

·         De selectieprocedures en opdrachten worden onafhankelijk en zelfstandig uitgevoerd door selectiecommissies (bestaande uit experts uit het veld), ondersteund door drie Coördinatoren (voor harmonie, fanfare en brassband elk een). De klanten (KNMO en festivals) zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke opdrachtstelling. In principe kan elke organisatie een aanvraag doen voor advisering over en selectie van repertoire.

·         Het RIC is een stichting zonder eigen medewerkers, waarbij de uitvoering voor een groot deel wordt verzorgd door de zelfstandige organisatie van Musidesk/ Rijnbrink, dat tevens zal fungeren als thuisbasis voor de repertoireselectie-commissies. Het RIC zal qua organisatie en financiën transparant worden opgezet met speciale aandacht voor integriteit van de uit te voeren beoordeling- en selectieprocessen.

5.       Taakstelling RIC

Uit het voorgaande worden de volgende taken afgeleid:

a)       Het aanzetten tot/laten uitvoeren van onderzoek in relatie tot repertoireontwikkeling. Dit kan betreffen:

·        De relatie tussen maatschappelijke veranderingen, gezamenlijke muziekbeoefening en de functie van repertoire daarbij.

·        De relatie tussen repertoireontwikkeling en positionering van muziekverenigingen.

·        Gebruikers- en klantenonderzoek i.s.m. de landelijke muziekorganisaties.

N.B. Dit soort onderzoek wordt niet door het RIC uitgevoerd, maar bijv. door LKCA, Musidesk of andere instanties.

b)       Het uitvoeren van repertoireselectie en compositiebeoordeling:

·         Selecteren, beoordelen en beheren werken voor het KNMO- Repertorium voor HaFaBra.

·         Selecteren, beoordelen en beheren repertoria voor de Lichte Muziek

·         Selecteren, beoordelen en beheren werken voor solisten- en ensembles.

·         Selecteren, beoordelen en beheren verplichte werken voor NBK, ONFK, ONHK en WMC.

·         Incidentele beoordelingen.

c)       Onderhouden van erfgoedpartituren op het gebied van blaasmuziek:

·         Restaureren van partituren en arrangeren voor eigentijdse bezettingen (bijv. onderhoud van de canon van de Nederlandse blaasmuziek), al dan niet in samenwerking met andere partijen.

d)         Stimuleren van nieuwe composities:

·         Verstrekken van contracten voor compositieopdrachten.

·         Trajectbegeleiding compositieopdrachten.

·         Beoordelen compositieopdrachten voor diverse evenementen en wedstrijden.

·         Zoeken naar nieuwe werken in het buitenland.

e)       Verwerven resp. effectief bijeenbrengen van financiële middelen voor de amateurmuzieksector t.b.v.:

·         Beheerstaken.

·         Compositieopdrachten (voor festivals, concoursen of open opdrachten).

·         Educatieve projecten.

f)        Het aggregeren van kennis en het beschikbaar stellen van informatie over repertoire en het gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot repertoireontwikkeling op basis van de opgebouwde expertise.

g)       Het verzorgen van de communicatie over het RIC naar buiten toe (PR en marketing).

h)       Het ontwikkelen, toegankelijk maken en beheren van de lijsten met composities van Nederlandse componisten (“de Nederlandse Canon”), naast het reeds bestaande KNMO-Repertorium.

Onderzocht moet worden of het RIC een bijdrage kan leveren aan repertoireselectie, -beoordeling en -beheer van slagwerkorkesten, blaaskapellen en big bands.